سایت علمی آموزشی مدار آموزش؛ با ما در مدار آموزش باشید.
همکاری با ما مدرس شوید

دانلود پروژه کارگاه شهرسازی 2 در شهر رشت

  • دسته : مهندسی شهرسازی
  • زیردسته : طرح ها و پروژه ها
  • موضوع : پروژه های شهرسازی
  • کد محصول : MDA-2187625823
  • تاریخ بارگزاری : 17-06-1398
  • تاریخ بروزرسانی : 16-08-1399

توضیحات

رشته شهرسازی به دلیل بین رشته ای بودن ونیاز به انجام میاحث تئوریک به صورت عملی ،کارگاه های شهرسازی برای این رشته مشخص میگردد.5 کارگاه برای رشته شهرسازی در دوران کارشناسی تعریف میگردد که از این بین کارگاه 2 به شناخت وضع موجود و پیشنهاد راهبردهای ابتدایی برای یک کار عملی شهرسازی میپردازد.فایل ضصمیمه کارگاه شهرسازی 2 در شهر رشت و در حوالی میدان گیل تا میدان توشیبا می باشد که شامل:

1-فایل های GIS  محله که دارای 24 نقشه MXD با بانک اطلاعاتی و قابلیت ویرایش(نقشه های کاربری ، نما ، سازه ، معابر ، حوزه بندی فعالیت ها ، طبقات و ... )

2-گزارش کامل طرح همراه با نسخه ورد و قابلیت ویرایش

3-سایر فایلهای پشتیبان مورد نیاز برای کارگاه 2 (نظیر عکسهای محدوده ، نمودارها ، برداشت های میدانی ، پرسشنامه ، فرم برداشت و ... )

می باشد که با کیفیت بالا در دانشگاه دولتی و به دست دانشجویان رشته شهرسازی انجام شده است.عکس هایی از مجموعه به صورت پیوست روی صفحه نمایش داده میشود ، جهت بهره مندی کامل از این محصول می توانید آن را تهیه نمایید.

فهرست این محصول در 5 فصل شده است که فهرست مطالب با توجه به متن گزارش  ، نمودار و جدول و همچنین نقشه تهیه شه است :

فهرست 

فصل اول

1 . 1 .مقدمه: 2

1. 2.پیشینه تحولات تاریخی-اجتماعی: 2

1. 3.خصوصیات جمعیتی و اجتماعی محله: 3

1. 3. 1. میزان جمعیت: 3

1. 3. 2. تراکم جمعیتی: 3

1. 3. 3. متوسط جنسیت و سن ساکنین: 5

1. 3. 3. 1.متوسط جنسیت: 5

1. 3. 3. 2.متوسط سن ساکنین: 5

1. 3. 4. میزان تحصیلات غالب محله: 5

1. 3. 5. مذهب غالب محله: 6

1. 3. 6. شناخت معضلات اجتماعی محله و میزان احساس امنیت: 6

1. 3. 6. 1. شناخت معضلات اجتماعی محله: 6

1. 3. 6. 1. 1. شلوغی و ترافیک: 6

1. 3. 6. 1. 2. مسائل ساکنین حریم رودخانه: 7

1. 3. 6. 2. میزان احساس امنیت: 7

1. 3. 7. میزان استفاده از امکانات فرهنگی و مذهبی ساکنین: 8

1. 3. 7. 1. میزان استفاده از امکانات فرهنگی: 8

1. 3. 7. 2. میزان استفاده از امکانات مذهبی: 9

1. 3. 8. نحوه گذران اوقات فراقت: 9

1. 4.خصوصیات اقتصادی محله: 10

1. 4. 1. اوضاع کلی اقتصاد در محله: 10

1. 4. 2. متوسط درآمد و شغل ساکنین: 11

1. 4. 3. ارزش اراضی و ساختمان های مسکونی وتجاری: 11

فهرست جداول و نمودارها

جدول1-1:میزان تحصیلات: 6

فهرست نقشه ها

نقشه1-1:تراکم جمعیتی: 4

نقشه 1-2:پهنه بندی قیمت اراضی: 12

فصل دوم :

فهرست مطالب

1 . 1 .مقدمه: 2

1. 2.پیشینه تحولات تاریخی-اجتماعی: 2

1. 3.خصوصیات جمعیتی و اجتماعی محله: 3

1. 3. 1. میزان جمعیت: 3

1. 3. 2. تراکم جمعیتی: 3

1. 3. 3. متوسط جنسیت و سن ساکنین: 5

1. 3. 3. 1.متوسط جنسیت: 5

1. 3. 3. 2.متوسط سن ساکنین: 5

1. 3. 4. میزان تحصیلات غالب محله: 5

1. 3. 5. مذهب غالب محله: 6

1. 3. 6. شناخت معضلات اجتماعی محله و میزان احساس امنیت: 6

1. 3. 6. 1. شناخت معضلات اجتماعی محله: 6

1. 3. 6. 1. 1. شلوغی و ترافیک: 6

1. 3. 6. 1. 2. مسائل ساکنین حریم رودخانه: 7

1. 3. 6. 2. میزان احساس امنیت: 7

1. 3. 7. میزان استفاده از امکانات فرهنگی و مذهبی ساکنین: 8

1. 3. 7. 1. میزان استفاده از امکانات فرهنگی: 8

1. 3. 7. 2. میزان استفاده از امکانات مذهبی: 9

1. 3. 8. نحوه گذران اوقات فراقت: 9

1. 4.خصوصیات اقتصادی محله: 10

1. 4. 1. اوضاع کلی اقتصاد در محله: 10

1. 4. 2. متوسط درآمد و شغل ساکنین: 11

1. 4. 3. ارزش اراضی و ساختمان های مسکونی وتجاری: 11

فهرست جداول و نمودارها

جدول1-1:میزان تحصیلات: 6

فهرست نقشه ها

نقشه1-1:تراکم جمعیتی: 4

نقشه 1-2:پهنه بندی قیمت اراضی: 12

فصل سوم :

 3. 1. مقدمه 29

3. 2. خصوصيات اصلي شبكه ارتباطي: 29

3. 2. 1. سلسله مراتب راه ها در محدوده مورد بررسی: 29

3. 2. 2. وضعیت ایمنی و تفکیک تردد پیاده وسواره وعرض معابر: 31

3. 2. 3. وضعیت عرض معابر: 31

3. 2. 4. میزان سهولت دسترسی به حمل ونقل عمومی: 32

3. 2. 5. مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی و خصوصی: 32

فهرست نقشه ها

نقشه 3-1: مراتب دسترسی 30

فصل چهارم :

4. 1.مقدمه: 36

4 . 2. مطالعات پایه: 36

4 . 2 .1 . موقیعت منطقه: 36

4 . 2 .2 . نقاط شاخص و نشانه های عملکردی: 38

4 . 3 . مطالعات میدانی: 39

4 . 3 .1 . جدول سرانه های کاربری وضع موجود محله: 39

4 . 3 .2 . کاربری ها: 40

4 .3 .3.مسائل کمی و کیفی ابنیه محله: 43

4 . 3 .3 .1.سطح اشغال: 43

4 . 3 .3 .2.اندازه و مساحت قطعات: 44

4 .3 .3 .3. تعداد طبقات : 45

4 . 3 .3 .4.تراکم ساختمانی: 47

4 . 3 .3 .5.کیفیت ابنیه: 49

4 .3 .3 .6.قدمت ابنیه: 51

4 . 3 .3 .7.نمای ابنیه: 53

4 . 3 .3 .8.تکنولوژی ساخت: 55

4 . 3 .3 .9.شعاع عملکردی: 57

4 . 4. شناخت سیمای شهر: 63

4 . 4 .1. راه 63

4 .4 .2 . لبه: 64

4 . 4 .3 . محله: 64

4 . 4 .4 . گره: 65

4 . 4 .5. نشانه: 65

4 . 4 .6. تصویر ذهنی: 66

فهرست جداول و نمودارها

جدول 4-1:سرانه وضع موجود: 40

جدول 4-2:کاربری وضع موجود: 41

جدول 4-3:سطح اشغال: 44

جدول 4-4:اندازه و مساحت قطعات: 44

جدول 4-5:تعداد طبقات: 45

جدول 4-6:تراکم ساختمانی: 47

جدول 4-7:کیفیت ابنیه: 49

جدول 4-8:قدمت ابنیه: 51

جدول 4-:9نما: 53

جدول 4-10:نوع سازه: 55

نمودار4-1:سرانه وضع موجود: 39

نمودار 4-2:کاربری وضع موجود: 41

نمودار 4-3:سطح اشغال: 44

نمودار 4-4:اندازه و مساحت قطعات: 45

نمودار 4-5:تعداد طبقات: 45

نمودار 4-6:تراکم ساختمانی: 47

نمودار 4-7:کیفیت ابنیه: 49

نمودار 4-8:قدمت ابنیه: 51

نمودار 4-:9نما: 53

نمودار 4-10:نوع سازه: 55

فهرست نقشه ها

نقشه4-1:موقعیت مکانی: 37

نقشه4-2:کاربری وضع موجود: 42

نقشه 4-3:طبقات ابنیه: 46

نقشه 4-4:تراکم ساختمانی: 48

نقشه 4-5:کیفیت ابنیه: 50

نقشه 4-6:قدمت ابنیه: 52

نقشه 4-7:نما ابنیه: 54

نقشه 4-8:سازه ابنیه: 56

نقشه 4-9:شعاع عملکرد مهدکودک: 58

نقشه 4-10:شعاع عملکرد خدماتی: 59

نقشه 4-11:شعاع عملکرد خرده فروشی: 60

نقشه 4-12:شعاع عملکرد تاسیساتی: 61

نقشه 4-13:شعاع عملکرد مکانیکی: 62

فصل پنجم :

5. 1:جمعبندی بخش اجتماعی-اقتصادی: 71

5. 1. 1:مقدمه: 71

5. 1. 2:مسائل ،مشکلات وامکانات توسعه ی اجتماعی: 71

5. 1. 3:مسائل ،مشکلات وامکانات توسعه ی اقتصادی: 72

5. 1. 4:جدول سوات اجتماعی-اقتصادی محدوده: 73

5. 2:جمعبندی بخش جغرافیایی-طبیعی: 73

5. 2. 1:مقدمه: 73

5. 2. 2:مسائل ،مشکلات وامکانات توسعه ی جغرافیایی-طبیعی: 74

5. 2. 3:جدول سوات جغرافیایی-طبیعی محدوده: 75

5. 3:جمعبندی بخش حمل و نقل: 75

5. 3. 1:مقدمه: 75

5. 3. 2:مسائل ،مشکلات وامکانات توسعه ی حمل و نقل: 76

5. 3. 3:جدول سوات حمل و نقل محدوده: 77

5. 4:جمع بندی بخش شبکه کاربری و فعالیت: 78

5. 4. 1:مقدمه: 78

5. 4. 2:مسائل ،مشکلات وامکانات توسعه ی شبکه کاربری و فعالیت: 78

5. 4. 3:جدول سوات شبکه کاربری و فعالیت محدوده: 80

5. 5: ارزیابی کیفی(تحلیل ماتریس ها): 80

5. 5. 1:مقدمه: 80

5. 5. 2: ماتریس سازگاری: 81

5. 5. 3: ماتریس وابستگی: 83

5. 5. 4: ماتریس مطلوبیت: 85

5. 5. 5: ماتریس ظرفیت: 86

5. 6: ارزیابی کمی(تحلیل سرانه ها) 88

5. 6. 1:مقدمه: 88

5. 6. 2:مقایسه سرانه وضع موجود: 89

5. 6. 2. 1:مسکونی: 90

5. 6. 2. 2:تجاری: 90

5. 6. 2. 3:آموزشی: 91

5. 6. 2. 4:جهانگردی و پذیرایی: 91

5. 6. 2. 5:انبار: 92

5. 7:چشم انداز: 92

5. 7. 1:چشم انداز کلی: 92

5. 7. 2:چشم انداز بخش اجتماعی-اقتصادی: 93

5. 7. 2. 1:چشم انداز بخش اجتماعی: 93

5. 7. 2. 2:چشم انداز بخش اقتصادی: 93

5. 7. 3:چشم انداز بخش جغرافیایی-طبیعی: 94

5. 7. 4:چشم انداز بخش حمل و نقل: 94

5. 7. 5:چشم انداز بخش شبکه کاربری و فعالیت: 95

5. 8:سوات تلفیقی: 95

فهرست جداول و نمودارها

جدول 5-1:سوات بخش اجتماعی-اقتصادی: 73

جدول 5-2:سوات بخش جغرافیایی-طبیعی: 75

جدول 5-3:سوات بخش حمل و نقل: 77

جدول 5-4:سوات بخش کاربری و فعالیت: 80

جدول 5-5:ماتریس سازگاری: 82

جدول 5-6:درصد سازگاری: 83

جدول 5-7: ماتریس وابستگی: 84

جدول 5-8: ماتریس مطلوبیت: 86

جدول 5-9: ماتریس ظرفیت: 88

جدول 5-10:سرانه ها: 89

جدول 5-11:سوات تلفیقی: 98

توجه ...!
کاربر گرامی لطفا بعد از پرداخت وجه در صفحه درگاه بانکی، جهت تایید فرایند خرید؛ حتما تا پایان "ثانیه شمار" صبر نموده و یا دکمه "تکمیل فرایند خرید" را بزنید که در نهایت به سایت بازگردید. در غیر این صورت خرید شما ناقص خواهد بود.

دیدگاه ها

دیدگاه شما

برای ارسال دیدگاه ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید.

    محصولات مشابه